CONDICIÓNS DE VENDA

 Disponibilidade dos produtos

Tódolos pedidos de produtos están suxeitos á disponibilidade dos mesmos. Neste senso, se se producen dificultades en canto ao suministro de produtos ou se non quedan artigos en stock reembolsaremolles sen demora os pagos quefixese sobre eses artigos en concreto. Nestes casos, o vendedor non terá a obriga de realizar a entrega deses artigos.

Quitar ou modificar produtos

O vendedor  resérvase o dereito de retirar calquera produto desta páxina web en calquera momento e de quitar ou modificar calquera material ou contido da mesma. O vendedor non se fai responsable frente a vostede ou frente a un terceiro polo feito de retirar calquera produto, quitar ou modificar calquera material ou contenido da páxina web con independencia de se o devandito produtofoi vendido ou non.

Entrega

Sen prexuizo do establecido respecto da disponibilidade dos produtos, tentaremos enviar o pedido no prazo que figura na Confirmación de Compra. Se non se especificase ningunha data, entregarase no prazo de 15 días a contar dende a fecha de Confirmación de Compra. Se por algún motivo non pudiésemos cumprir coa data de entrega, informaremolo desta circunstancia e  darémoslle a opción de seguir adiante coa compra establecendo unha nova data de entrega ou ben anular o pedido co reembolso total do prezo pagado. Teña en conta en calquera caso que non realizamos entregas a domicilio os sábados, domingos e días festivos. O produto será entregado na dirección indicada por vostede ao realizar o pedido. Debido a que o produto será entregado “porta a porta”, non podemos aceptar direccións de envío en apartados postais.

 Imposibilidade de entrega

Se nos resultase imposible efectuar a entrega so seu pedido, o transportista deixaralle unha nota explicándolle onde se atopa o seu pedido e cómo facer para que lle sexa enviado de novo. Se non vai estar no lugar de entrega á hora convida, pregámoslle que se poña en contacto co transportista para convir a entrega. Por favor, teña en conta que o almacenaxe e novo envío do seu pedido pode ter un coste adicional. En caso de que transcurridos 30 días dende que o seu pedido esté disponible para a súa entrega, o pedido non teña sido entregado por causa nno imputable a nós, entenderemos que desea desistir do Contrato e consideraremolo resolto. Como consecuencia da resolución do Contrato, devolveremoslle o prezo pagado por tales productos o antes posible e, en calquera caso, no prazo máximo de 30 días dende la fecha na que consideremos resolto o Contrato. Nestes casos, estaremos autorizados a repercutirlle os custos de transporte derivados da resolución do Contrato.

 Transmisión do risco e reserva da propiedade

A transmisión do risco  prodúcese a partires do momento da entrega do produto. Ata o seu  pagamento  completo, os artigos serán propiedade de Areazos, S.L.

Impostos

Aplicarase a lexislación correspondente ao destino da mercancía en todo o referente a impostos. En España (territorio peninsular) será oblrgatorio facilitar NIF, Nombre, Apelidos e Dirección para pedidos superiores a 3000 € (IVA incluido) realizados por particulares y CIF, Razón Social e Dirección para pedidos superiores a 400€ (IVA incluido) realizados por empresas.

Prezo

O prezo vixente do produto será o acordado no momento de realizar o pedido. Os prezos da páxina web incluen IVE. De conformidade co disposto no artigo 68 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, do Imposto sobre o Valor Engadido, a entrega dos artigos entenderase localizada no territorio de aplicación do IVE español se a dirección de entrega está en territorio español exceptuando Canarias, Ceuta y Melilla. O tipo de IVE aplicable será o legalmente vixente en cada momento en función do artigo concreto do que se trate. Os gastos de envío engadiranse ao importe total e aparecerán antes de que vostede deba confirmar o pedido. En compras superiores a 65 euros, o envío será gratuito en territorio peninsular. Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero os posibles cambios non afectarán aos pedidos con respecto aos que xa lle envairamos unha Confirmación de Compra.

Vales e promocións

Dende a tenda en liña poderán ofrecerse descontos especiais e promocóns sobre produtos específicos ou para un determinado perfil de cliente. Cada promoción incluirá a información específica e precisa para o desfrute da mesma, os prazos de validez, os requisitos, restriciones, limitacións ou advertencias técnicas, físicas ou legais, que serán consideradas coma condicións particulares.


En tódalas  promocions indícase o prezo dos artigos sen aplicación do desconto e o mesmo aplicado o desconto. Os prezos presentados na web inclúen o IVE e demais impostos que puidieran corresponderlles. Nas condicións particulares da promoción indicarase si o prezo inclúe ou non os gastos de envío.
En cualquera caso, os vales  e descontos xenerados so serán canxeables a través de la tienda en liña www.atalantamadera.com. En ningún caso poderá solicitarse o reintegro en efectivo dos mesmos nen se poderán acumular con outras promocións ou descontos.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS

Dereito legal a desistir da compra


Vostede poderá desistir do Contrato en cualquear momento dentro do prazo de 14 días naturais dende la data na que vostede reciba o seu pedido. Neste caso, reembolsaráselle o prezo pagado por tales produtos.

Vostede farase cargo dos costes directos da devolución do produto.

Vostede poderá acreditar o exercicio do dereito de desistimento dentro do prazo indicado, en cualquera forma admitida en dereito. Bastará con enviar un email a atalanta@atalantamadera.com e poñerémonos en contacto con vostede para informarlle de cómo proceder á devolución do produto. O seu dereito a desistir do Contrato será de aplicación exclusivamente a aqueles produtos que se devuelvan nas mesmas condicións en que vostede os recibeu , sen seren utilizados. Por favor, devolva o artigo usando ou incluindo a súa caixa orixinal. Deberá incluir tamén tódolos  documentos e envoltorios dos produtos.

Non se fará ningún reembolso si o produto foi usado máis alá da simple apertura do mesmo, si non está nas mesmas condiciónes nas que se entregou ou se sufreu algún dano, polo que deberá ser cuidadoso co o/os produto/s mentras estean na súa posesión. Tampouco se fará ningún reembolso de pezas personalizadas ou realizadas por encargo. Despois de examinar o artigo , informaraselle de se ten dereito ao reembolso das cantidades pagadas.

A devolución efectuarase o antes posible e, en calquera caso, dentro do prazo de 30 días dende a data en que vostede nos comunicou a súa  intención de desistir. A devolución efectuarase seempre a través do mesmo medio de pago que vostede utilizou para pagar a compra. Vostrede asumirá o custe e risco de devolvernos os productos, tal e como se indicou  anteriormente. Esta disposición non afecta a outros dereitos recoñecidos ao consumidor pola lexislación vixente. A devolución non incluirá o custe que vostede pagase en concepto de gastos de envío.


Devolucións de produtos defectuosos


No momento que vostede reciba o produto, se considera que o mesmo non se axusta ao estipulado no Contrato, deberá poñerse en contacto con nosotros dentro dos 2 días hábiles seguientes á  data de recepción do mesmo, chamando por teléfono ao número 986 588 688,  onde lle indicaremos a forma de proceder ou enviando o albarán de devolución á seguiente dirección: atalanta@atalantamadera.com.  Por favor, devolva o artigo usando ou incluindo a súa  caixa orixinal. Deberá incluir tamén tódoslos documentos e envoltorios dos produtos. Non se fará ningunha devolución se o produto foi usado máis alá da apertura do mesmo. A devolución efectuarase  o antes posible e, en calquera caso, dentro do prazo de 30 días dende a data na que vostede comunicou a  incidencia. A devolución  efectuarase seempre a través do mesmo medio de pago que vostede utilizou para pagar a compra. Quedan a salvo os dereitos recoñecidos pola lexislación vixente.

 Responsabilidade e exoneración de responsabilidade

Co alcance que permita a lei, excluimos todalas garantías, salvo aquelas que non poidan ser lexítimamente excluidas frente aos consumidores e usuarios. Debido aos materiais naturais que utilizamos e á forma de elaborar os nosos produtos, os artículos que vendemos a miúdo poden presentar variacións nas medidas, na textura e a cor, que non terán a consideración de defectos ou taras. Ao contrario, debería contarse coa súa presencia e aprecialas. As características naturais son inevitablesey deben ser aceptadas como parte da apariencia individual do produto. O dispuesto na presente cláusula non afectará aos seus  dereitos como consumidor e usuario, nen ao seu dereito a desistir doContrato.

CANCELACIÓNS

O cliente poderá cancelar o pedido sen ningún cargo e sen aportar razón algunha, debendo contactar o antes posible con nós no correo electrónico atalanta@atalantamadera.com.

Si o pedido non saleu dos nosos almacéns, cancelarémolo sen problema, pero se o pedido xa está de camiño, tendremos que esperar a recibilo de volta e unha vez confirmada a recepción do mesmo,  devolverase o importe do producto menos os gastos de envío e a devolución será levada na mesma forma de pago utilizado na compra.

PROTECCIÓN DE DATOS

A información ou datos personales que nos facilite serán tratados con arreglo ao establecido na Política de Privacidade. Ao facer uso desta páxina web consíntese o tratamento de dita información e datos e declarase que toda a información ou datos que nos facilite son veraces e se corresponden coa realidade.

MODIFICACIÓNS

AREAZOS, S.L. resérvase o dereito de efectuar, sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas na Web, pudendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servicios que se presten a través da misma, como a forma na que éstes aparezan presentados ou localizados.

Aunque o propietario poñerá os seus  mais grandes esforzos en manter actualizada e libre de erros a información contida na Web, non ofrece garantía algunha respecto da súa exactitude e posta ao día. Tampouco está garantida a obtención de ningún resultado ou fin concreto, polo que o acceso e utilización da Web, é de exclusiva responsabilidade dos usuarios e clientes.